Algemene voorwaarden & privacybeleid

1.     Inleiding

2.     Begrippenlijst

3.     Geldigheid algemene voorwaarden

4.     Aanbod

5.     Totstandkoming van de reisovereenkomst

6.     De reis

7.     Betaling

8.     Wijzigingen & annulering

9.     Aansprakelijkheid

10.    Verzekering

11.    Plichten en rechten reiziger

12.    Plichten en rechten reisorganisator

13.    Reisbescheiden

14.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Inleiding

1.1. TRAVELDASH is een reisorganisatie gespecialiseerd in reizen naar en in Georgië. Wij staan voor eerlijk en duurzaam ondernemen, zowel met onze gasten als met onze lokale en internationale partners. Voor een prettige en vlekkeloze samenwerking, achten wij het belangrijk om duidelijke en sluitende afspraken te maken zodat zowel onze gasten als onze partners niet voor verrassingen komen te staan.

2.   Begrippenlijst

Aanbod: ofwel reisaanbod; alle reisdiensten, pakketreizen en overige services aangeboden door TRAVELDASH.

 

Boeking: het aangaan van een (pakket)reisovereenkomst tussen u en ons;

Partners: een partij die wij gebruiken bij de uitvoering van de pakketreis, zoals een hotel of luchtvaartmaatschappij;

Landarrangement: de pakketreis zonder vlucht.

 

Losse reismodules: alle in het reisaanbod gepubliceerde losse reisdiensten (inclusief excursies en andere arrangementen) die niet uitdrukkelijk worden aangeboden als onderdeel van een pakketreis en voor zover deze niet zijn gecombineerd met andere losse reisdiensten. Voorbeelden hiervan zijn: losse vluchten, losse transfers, losse hotels, losse rondreizen, losse excursies en losse activiteiten;

Ons of wij: TRAVELDASH V.O.F., gevestigd te Axel, 4571GK, Koestraat 5, en handelend onder de namen TRAVELDASH, geregistreerd bij de KvK onder nummer 72309571.

Onze website: www.traveldash.nl;

Pakketreis:combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval;

 • De diensten worden gecombineerd door één aanbieder
 • Deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners worden:
  • a) afgenomen bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee instemt te betalen
  • b) aangeboden, afgenomen of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs
  • c) aangeprezen of afgenomen onder de term ‘pakketreis’ of vergelijkbare term.
  • d) gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de handelaar de reiziger laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten;

Tenzij, één soort reisdienst wordt gecombineerd met één of meer andere toeristische diensten die:

 • Geen aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie vormen, niet als essentieel kenmerk van de combinatie worden aangeprezen of anderszins geen essentieel kenmerk van de combinatie vertegenwoordigen;
 • Pas worden gekozen en afgenomen nadat de nakoming van een reisdienst is begonnen;

Reisdienst: dienst betreffende:

 • Personenvervoer;
 • Accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
 • Andere toeristische diensten die niet wezenlijk deel uitmaken van een reisdienst in de zin van de twee hiervoor genoemde onderdelen;

 

Reissom: de prijs van een reisdienst of pakketreis.

 

Reiziger: de persoon die een reisdienst of pakketreis afneemt of af wil nemen bij TRAVELDASH, en alle personen namens wie hij of zij een reisdienst of pakketreis heeft afgenomen of wil afnemen.

Rondreis: een pakketreis die in onze brochures of op onze website is gecommuniceerd als rondreis en waarin meerdere accommodaties worden aangedaan gedurende de reisduur;

Stedentrip: ofwel; citytrip, een pakketreis die in onze brochures of op onze website is gepubliceerd als stedentrip of citytrip en waarbij het doel van de reis vooral is het bezoeken en verblijven in een stad;

TRAVELDASH V.O.F.: hierna ook te noemen ‘reisorganisator’ of ‘TRAVELDASH’.

 

3.   Geldigheid algemene voorwaarden

3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, reisovereenkomsten en het complete aanbod, uitgegeven, verstrekt of op een andere manier gecommuniceerd door TRAVELDASH.

3.2 Afwijking van algemene voorwaarden is alleen schriftelijk mogelijk.

3.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De
nietige of vernietigde bepalingen zullen door de reisorganisator vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

4.   Aanbod

4.1 Fouten of vergissingen in het aanbod, op de website of in andere publicaties van de reisorganisator zijn niet bindend.

4.2 Het aanbod is onderhevig aan veranderingen en daardoor niet automatisch geldig voor toekomstige reisovereenkomsten.

4.3 De gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op belastingen en prijzen, zoals deze bekend waren aan de reisorganisator op de dag van publicatie. Reissommen in het aanbod zijn onderhevig aan veranderingen.

 

4.4 De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, websites en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven.

4.5 Prijzen voor groepsreizen zijn onderhevig aan veranderingen, afhankelijk van het aantal deelnemers.

4.6 TRAVELDASH voorziet de reiziger van alle essentiële informatie zoals de wet dat voorschrijft, alvorens het sluiten van de reisovereenkomst.

5.   Totstandkoming van de reisovereenkomst

5.1 De reisovereenkomst komt tot stand middels schriftelijke aanvaarding door de partijen; reiziger(s) en reisorganisator.

5.2 De inhoud van de reisovereenkomst en daaruit voortvloeiende redelijke verwachtingen die de reiziger mag hebben wordt bepaald door de beschreven diensten en eventuele aanvullende en door de reisorganisator schriftelijk bevestigde afwijkingen of aanvullingen.

5.3 Mocht enige bevestiging van de uit te voeren diensten voorafgaande aan aanvaarding van de overeenkomst op een essentieel punt afwijken van de gesloten overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 24 uur na aanvaarding van de overeenkomst het recht deze kosteloos te wijzigen of te annuleren. Een verzoek hiertoe dient de reiziger schriftelijk te doen.

5.4 De natuurlijke- of rechtspersoon die namens of ten behoeve van andere reizigers een reisovereenkomst aangaat, is, evenals die reiziger(s), hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

5.5 Indien een reiziger minderjarig is dient deze begeleid te worden door een
volwassen reiziger. Zonder de aanwezigheid van een ouder of voogd, heeft de reisorganisator een toestemmingsverklaring nodig van de ouder(s) of voogd en daarbij de contact gegevens van zowel de minderjarige als de persoon die op de verblijfplaats van de minderjarige voor de minderjarige verantwoordelijk is, te verschaffen.

6.   De reis

6.1 De reisduur is vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen en gelden als gehele dagen. De reisduur kan veranderen als gevolg van o.m. wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele vertragingen.

7.   Betaling

7.1 Na ontvangst van de factuur, dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 50% van het landarrangement (met een minimum van € 50,- per persoon) te worden voldaan, vermeerderd met eventuele betalingen voor de in het aanbod, zijnde reisovereenkomst na aanvaarding, opgenomen verzekeringspremies en kosten.

 

7.2 Het bedrag van internationale en eventuele binnenlandse tickets dient bij boeking per omgaande in zijn geheel te worden voldaan.

7.3 Het restant van de reissom dient de reiziger uiterlijk drie maanden voor vertrek te betalen. Indien er omstandigheden zijn dat een reservering van een accommodatie of activiteit volledig moet worden aanbetaald, stelt de reisorganisator de reiziger hiervan schriftelijk op de hoogte.

7.4 Bij het sluiten van een reisovereenkomst binnen drie maanden voor vertrek dient de gehele reissom terstond na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

7.5 Betaling dient te geschieden door de verschuldigde bedragen over te maken op de bankrekening van de reisorganisator.

7.6 In geval van niet tijdige betaling door de reiziger is de reiziger reeds een contractuele rente verschuldigd van 2,5% vanaf datum verzuim daar een fatale termijn is overschreden. Er zal voorts een ingebrekestelling worden gezonden inclusief een sommatie om alsnog tot betaling over te gaan binnen 14 dagen. Na het uitblijven van de betaling binnen deze termijn zal de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dit geval verplicht de reiziger zich tot vergoeding van de door de reisorganisator gemaakte communicatie- en annuleringskosten, welke zullen worden verrekend met de aanbetaling.

7.7 Iedere betaling door de reiziger strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de reiziger tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

De reisorganisator behoudt zich het recht voor nog te ontvangen gelden of vorderingen te verrekenen met reeds ontvangen betalingen voor enige dienst of reisovereenkomst met de reisorganisator.

7.8 In de reissom is uitsluitend inbegrepen de genoemde diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld.

7.9 Indien vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, valutakoersen of belastingen veranderen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor de reissommen te verhogen met een maximum van 8%. Van een dergelijke verhoging en op welke wijze de verhoging berekend is zullen reeds geboekte reizigers zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 dagen voor vertrek, op de hoogte worden gesteld. Deze prijsverhoging is niet af te wijzen conform de geldende Europese Richtlijn EG 2015/2303 en de Nederlandse wet.

7.10 Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom door wijzigingen in vervoerskosten, valuta of belastingen met meer dan 8% verhoogt of op oneigenlijke gronden, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren, echter uitsluitend binnen vijf werkdagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling. Indien de reisorganisator geen reactie heeft ontvangen binnen de gestelde 5 werkdagen, mag de reisorganisator ervan uit gaan dat de reiziger de voorgestelde wijziging aanvaard.

7.11 Indien in geval van een groepsreis een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat het aan de reiziger kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal reizigers die nodig is om de reis door te laten gaan niet wordt gehaald, dan heeft de reisorganisator jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten reisovereenkomsten op te zeggen binnen de in de reisovereenkomst aangegeven termijn, zonder een schadevergoeding aan de reizigers verschuldigd te zijn.

7.12 Indien een verhoging van de reissom leidt tot ontbinding van de reisovereenkomst door de reiziger, dan verplicht de reisorganisator zich tot het binnen 14 werkdagen restitueren van de reeds betaalde reissommen.

7.13 Indien vervoerskosten, valutakoersen of belastingen na de verhoging dalen voor het begin van de pakketreis voordoet, dan heeft de reiziger recht op een prijsverlaging die overeenstemt met die daling.

 

8.   Wijzigingen & annulering

8.1 De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in
dit geval de reis kosteloos annuleren.

8.2 Als de prijs-kwaliteit verhouding van de reisdiensten zoals overeengekomen in de reisovereenkomst wordt aangetast op de kenmerken en essentiële informatie zoals beschreven in art. 7:502 lid 1 t/m 8h BW dan zal de reisorganisator een beter of gelijkwaardig alternatief of een prijsverlaging moeten voorstellen. Wezenlijke wijzigingspunten worden beoordeeld aan de hand van de volgende voornaamste kenmerken van de reis:

 1. De reisbestemming, de route en de verblijfsperioden;
 2. De vervoermiddelen, de plaatsen, data, tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en aansluitingen;
 1. De ligging, de voornaamste kenmerken en de toeristische categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming;
 1. De maaltijden en de verstrekking daarvan;
 1. Bezoeken, excursies of andere diensten die zijn inbegrepen in de totale reissom;
 1. Andere bij boeking vermelde bijzondere omstandigheden.

8.3 De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In het geval van een dergelijke wijziging, bestaat er geen recht op kosteloze annulering van de reisovereenkomst.

8.4 De reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 8.1 van dit artikel
de reisovereenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk of via de e-mail binnen vijf dagen na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken.

8.5 De reisorganisator zal, indien van toepassing, de geheel betaalde reissommen of, indien de reis reeds ten delen is genoten, een evenredig deel daarvan in dit geval restitueren.

8.6 Indien de reisorganisator geen reactie ontvangt binnen de genoemde vijf dagen mag de reisorganisator er in beginsel van uitgaan dat er sprake is van acceptatie. De reisorganisator dient het voorgedragen alternatief, een voorgestelde prijsverlaging of restitutie door te voeren in zo een geval.

8.7 De reisorganisator verplicht zich om in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 8.1 en lid 8.2 van dit artikel zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief te bieden.

8.8 Bij wijziging door de reiziger geldt dat voor de gewijzigde reisovereenkomst de nieuwe reissom van kracht wordt en zullen wijzigingskosten van € 25,- per te wijzigen onderdeel in rekening worden gebracht. Tevens zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht welke de reisorganisator in rekening gebracht krijgt door vervoerders, accommodatieverschaffers en lokale partners. Bij wijzigingen binnen drie weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen van lid 8.13.

8.9 Indien de reiziger gebruik maakt van het recht om de reisovereenkomst te wijzigen, en enig vliegticket is inbegrepen, geldt een wijziging van datum als een annulering van de overeenkomst(en).

8.10 Indien de reiziger(s) verhinderd is/zijn deel te nemen aan de reis dan kan/kunnen deze op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon c.q. andere personen als de vervangers voldoen aan alle in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk zeven dagen voor vertrek wordt ingediend. Voor vliegtickets gelden de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van de reisorganisator zich niet te verzetten tegen de indeplaatsstelling. De reiziger en plaatsvervanger(s) zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van € 75,- plus extra kosten voor de reiziger(s) en zijn/ haar plaatsvervanger(s) berekend door leveranciers.

8.11 Annuleringen of wijzigingen welke buiten kantooruren worden ontvangen, worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

8.12 Indien de reiziger gebruik maakt van het recht of de noodzaak om de reisovereenkomst te annuleren, op eigen verzoek, persoonlijke omstandigheden, op eigen initiatief, en/of om redenen welke buiten de invloed liggen van de reisorganisator, en/of indien de reisorganisator gebruik maakt van het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan zijn er annuleringskosten verschuldigd. Ook in het geval van een no-show op de dag van vertrek is de reiziger annuleringskosten verschuldigd.

8.13 Indien er geen vliegticket is inbegrepen in de reissom of reisovereenkomst, voor welke de annuleringskosten altijd 100% zijn, gelden de volgende algemene annuleringskosten:

 1. Vanaf de 60ste dag (inclusief) tot de 30ste dag voor vertrek: 50% van de reissom.
 2. Vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.

8.14 De annuleringskosten bedragen ten hoogste eenmaal de reissom.

8.15 Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, accommodatie en autohuur kan een afwijkende annuleringsregeling gelden. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar gemaakt.

8.16 Het annuleren van een reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annulering van alle reisovereenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

8.17 Indien de reisorganisator gehouden is tot een restitutie of teruggave van (een deel van) de reissom, zal de reisorganisator zulks, na gebleken rechtvaardiging van die restitutie of teruggave, binnen 14 dagen doen geschieden, doch met uitzondering van een eventuele annuleringsverzekeringspremie.

8.18 Indien zich op de plaats van de reisbestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van
de reis en voor zo’n situatie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies ‘code rood’ wordt afgegeven en/of een dekkingsbeperking door het Calamiteitenfonds voor de betreffende bestemming is uitgeroepen, dan heeft de reiziger het recht om de reis kosteloos te annuleren of te wijzigen, waarbij wel de eventuele meerkosten van de gewijzigde en hogere reissom voor rekening van de reiziger komen, vanaf drie reguliere werkdagen voor de dag van vertrek.

8.19 Dit recht op kosteloze annulering zoals beschreven in lid 18 geldt niet als slechts voor een bepaalde regio een reisadvies code rood of dekkingsbeperking wordt afgegeven die niet zou worden bezocht volgens de reisovereenkomst.

9.   Aansprakelijkheid

9.1 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een non-conformiteit in de reisovereenkomst, indien en zover de non-conformiteit in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.

 

9.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de reisorganisator voor alle schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, tenzij de reisorganisator aantoont dat de non-conformiteit is te wijten aan:

 1. de reiziger;
 2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen; of
 3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

9.3 Indien een of meer reisdiensten niet conform de reisovereenkomst worden uitgevoerd, zorgt de reisorganisator dat de non-conformiteit wordt verholpen, tenzij dat:

 1. onmogelijk is; of
 2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.

 

9.4 Onverminderd de uitzonderingen in lid 3, heeft de reiziger, indien de reisorganisator de non-conformiteit niet binnen een redelijke termijn verhelpt, de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken.

 

9.5 De reiziger dient een situatie als onder lid 4 gemeld, wel te onderbouwen middels bewijs en een kostenonderbouwing.

 

9.6 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de correcte uitvoering van de reisovereenkomst en de reisorganisator deze niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen. In voorkomend geval kan de reiziger om een prijsverlaging en een schadevergoeding verzoeken. Indien er geen alternatieve arrangementen kunnen worden aangeboden of de reiziger deze overeenkomstig afwijst, heeft de reiziger recht op prijsverlaging of schadevergoeding ook zonder beëindiging van de pakketreisovereenkomst.

 

9.7 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor enige schade is beperkt tot driemaal de betaalde reissom of aanbetaling, tenzij sprake is van grove opzet of nalatig handelen. De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor schade die bestaat uit letselschade van de reiziger.

 

9.8 Als een internationaal verdrag waarbij de EU partij is, grenzen stelt aan de voorwaarden waaronder de reisorganisator eventueel schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, dan gelden die grenzen voor alle partijen. Als een internationaal verdrag waarbij de Europese Unie geen partij is maar Nederland wel, grenzen stelt aan enige schadevergoeding die door de reisorganisator moet worden betaald, gelden die grenzen ook voor de eventuele schadevergoeding die door de reisorganisator of zijn hulppersoon moet worden betaald.

 

9.9 De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskosten verzekering.

 

9.10 Indien er aanspraak bestaat op enige vergoeding uit hoofde van een verzekering, zal de reiziger zulks betrachten. Indien de reiziger uit hoofde van een verzekeringsaanspraak of via derden, niet zijnde de reisorganisator, een (schade)vergoeding ontvangt, mag verwachten of aangeboden krijgt, kan er geen cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging(en) bestaan en kan de reisorganisator deze (schade)vergoedingen verrekenen met de aanspraak van de reiziger óp (schade)vergoeding op de reisorganisator.

 

9.11 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de reiziger door diefstal, letsel of ongevallen, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan.

 

9.12 Voor de gehuurde materialen via de reisorganisator is de reiziger zelf verantwoordelijk.

 

9.13 De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. acute medische en psychische indicaties en/of verergering van reeds bekende medische en psychische klachten;
 2. ziektes, onder ziekte dient o.a. te worden verstaan een allergische reactie.

9.14 De minister van Buitenlandse Zaken raadt het ten zeerste af om de gebieden Abchazië, Zuid-Ossetië en de grenzen van deze gebieden te bezoeken. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van bezoek aan deze gebieden of de grensgebieden van deze gebieden.

 

 1. 10.   Verzekering

10.1 De reiziger is verplicht een geschikte reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze reis- en annuleringsverzekering dient op zijn minst de medische kosten te dekken in geval van repatriëring vanwege een medische noodzaak, dood, persoonlijk letsel en/of behandeling in een ziekenhuis en de betaling hiervan. Een reis-of annuleringsverzekering kan doorgaans slechts tot zeven dagen na aanvaarding van de reisovereenkomst worden afgesloten.

 

10.2 De reiziger dient een kopie van het verzekeringsbewijs bij zich te hebben, met een 24/h bereikbaar noodnummer, en deze te overleggen aan de reisorganisator. Indien de reiziger niet aan deze eis voldoet, kan de reiziger uitgesloten worden van de reis en kan de reisovereenkomst ontbonden worden.

 

10.3 Indien de reiziger besluit gebruik te maken van een gemotoriseerd voertuig dient de bestuurder hier het benodigde (internationale) rijbewijs voor te bezitten.

 

10.4 De reiziger controleert en draagt de verplichting en zorg verzekerd te zijn voor het uitoefenen van vooraf geboekte of ter plaatse geboekte excursies zoals: raften, mountainbiken, canyoning, canopy/zipline tours, abseilen, duiken, bergbeklimmen, kitesurfen, skiën, snowboarden, wintersport tours, tubing, caving, trekkings, parapenting, paragliding, boot tours, snorkelen, motorrijden, ATV/quad/trike tours, paardrijden, rappeling etc.

11.   Plichten en rechten reiziger

11.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en haar leveranciers en/of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De reiziger of hoofdboeker gaat door reservering akkoord hiermede, ook wanneer hij afziet van zijn recht van kennisname. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en/of nalatigheid, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

11.2 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.

 

11.3 De reiziger is verplicht elke tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, onverwijld, bij de reisorganisator te melden. De reiziger dient dit schriftelijk te doen, dan wel per e-mail, whatsapp bericht of sms bericht. De reiziger ontvangt hiertoe op de bestemming een telefoonnummer van de reisorganisator. Op deze wijze wordt de reisorganisator in de gelegenheid gesteld een oplossing aan te dragen. Indien de reiziger nalaat een tekortkoming te melden, kan dit het eventuele recht op schadevergoeding ernstig beperken.

11.4 Als de reiziger een tekortkoming constateert die zo dringend tot een oplossing moet leiden en het melden van de tekortkoming de schade juist doet toenemen, dan is een oplossing die de reiziger zelf realiseert, en zijn de redelijke kosten als gevolg daarvan, voor rekening van de reisorganisator.

11.5 De reiziger dient een situatie als onder lid 4 gemeld, wel te onderbouwen middels bewijs en een kostenonderbouwing.

11.6 Indien de reiziger na melding van een tekortkoming aan de reisorganisator niet
binnen bekwame tijd geholpen wordt of een oplossing geboden is, en de tekortkoming is de reisorganisator aan te rekenen uit hoofde van de reisovereenkomst, dan is de reisorganisator schadeplichtig.

11.7 Indien enige tekortkoming die de reisorganisator valt aan te rekenen een dusdanig impact heeft op de reiziger, en gemeten aan het redelijke verwachtingspatroon dat de gemiddelde reiziger mag hebben, en de reisorganisator kan de tekortkoming niet oplossen, dan kan de reis kosteloos opgezegd worden. Wij zullen in zo een geval de reiziger als alternatief een prijsverlaging of restitutie voorstellen. Er gelden echter beperking aan onze aansprakelijkheid, zie artikel 9.

11.8. Voor schade aan gehuurde objecten (appartement/hotel/auto) dient de reiziger ter plaatse een borgsom te voldoen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard of contant geld, waarop alle schaden en/of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schaden zijn voorgekomen.

11.9. De reiziger dient zich uiterlijk 72 uur voor vertrek van de terugreis bij de reisorganisatie of betreffende luchtvaartmaatschappij te vergewissen van het exacte tijdstip van terugkeer.

11.10 De reiziger of deelnemer die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

11.11 De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

11.12 De reiziger draagt zelf verantwoording voor het regelen van de juiste reisdocumenten, zoals een geldig paspoort. Daarnaast is de reiziger ook verantwoordelijk voor het juist communiceren van de persoonsgegevens die nodig zijn voor het boeken van reisdiensten zoals vluchten en accommodatie.

11.13 Wanneer een reiziger niet op reis kan als gevolg van incorrecte tenaamstelling of omdat de reiziger geen, niet de juiste of niet tijdig de visa of een paspoort heeft aangevraagd, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger komen.

In deze situatie komen kosten zoals omboeken, aanpassen persoonsgegevens of het boeken van een nieuw ticket ook voor rekening van de reiziger.

11.14 De reisorganisator gaat er in het beginsel vanuit dat de reiziger over een redelijke tot goede gezondheid beschikt en dus geen medische, fysieke of mobiele beperkingen heeft. Dit is noodzakelijk voor bepaalde activiteiten of reizen in de bergen met klimaatverschillen en hoogte verschillen.

Wanneer dit niet het geval is, komen eventuele kosten voortvloeiend uit aanpassingen aan de reis voor rekening van de reiziger.

11.15 De reiziger is verplicht zijn of haar eventuele medische wensen of eisen te overleggen met de reisorganisator, alvorens aanvaarding van de overeenkomst. Toch kan de reisorganisator niet verplicht worden om te voldoen aan de medische wensen of eisen en kan deze afwijzen. Kosten voortvloeiend uit medische wensen of eisen worden, na overleg, doorberekend naar de reiziger.

11.16 De reisorganisator stelt het verplicht dat elke reiziger in het bezit is van een geldige reis-, ongevallen-, reisbagage-, ziektekosten- en annuleringsverzekering. De reisorganisator behoudt zich het recht om je vragen aan te tonen dat je dit hebt gedaan.

11.17 De reisorganisator organiseert en faciliteert reizen naar Georgië, dit land vereist enige flexibiliteit van de reiziger. Zo kan het voorkomen dat een weg onbegaanbaar is, een bepaalde bezienswaardigheid gesloten is of dat de elektriciteit tijdelijk uitvalt.

12.   Plichten en rechten reisorganisatie

12.1 De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben en in overeenstemming met art. 7:510 BW. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reisorganisator met zich meebrengen.

12.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvatting voor zijn rekening komen.

12.3 Indien er door welke omstandigheid dan ook moet worden afgeweken van een programma op de bestemming, zorgt de reisorganisator er binnen het redelijke en realistisch mogelijke voor dat een passende, alternatieve regeling wordt aangeboden met het oog op continuering van de reis.

12.4 De reisorganisator verwerkt de persoonsgegevens van de reiziger in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy.

12.5 TRAVELDASH dient als hoofdaanspreekpunt zowel voor als tijdens de reis.

13.   Reisbescheiden

13.1 De reisbescheiden zullen uiterlijk 14 dagen voor de dag van vertrek aan de reiziger(s) verzonden worden.

13.2 Indien de reisbescheiden 7 dagen voor vertrek nog niet zijn ontvangen, dient de reiziger dit te melden.

13.3 De reiziger wordt verzocht de reisbescheiden bij ontvangst direct en goed te controleren op eventuele omissies, zodat er nog een herstel plaats kan vinden.

13.4 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de reisbescheiden.

14.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Alle geschillen ter zake van reisovereenkomsten tussen de reiziger en de reisorganisator zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van de reisorganisator is gelegen.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://traveldash.nl

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

WhatsApp chat